Home Publications Group 中文

Google Scholar Profile & DBLP Profile

Source codes of some publications are available on Github

Preprints

 1. Jiemin Fang, Yukang Chen, Xinbang Zhang, Qian Zhang, Chang Huang, Gaofeng Meng, Wenyu Liu, Xinggang Wang. EAT-NAS: Elastic Architecture Transfer for Accelerating Large-scale Neural Architecture Search. arXiv:1801.09823 (2019)

 2. Zilong Huang, Yunchao Wei, Xinggang Wang, Wenyu Liu. A PyTorch Semantic Segmentation Toolbox. [PDF][Code]

 3. Zilong Huang, Xinggang Wang, Lichao Huang, Chang Huang, Yunchao Wei, Wenyu Liu. CCNet: Criss-Cross Attention for Semantic Segmentation. arXiv:1811.11721 (2018) [Code]

 4. Liangchen Song, Cheng Wang, Lefei Zhang, Bo Du, Qian Zhang, Chang Huang, Xinggang Wang. Unsupervised Domain Adaptive Re-Identification: Theory and Practice. arXiv:1807.11334 (2018)

 5. Peng Tang, Chunyu Wang, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Wenjun Zeng, Jingdong Wang. Object Detection in Videos by Short and Long Range Object Linking. arXiv:1801.09823 (2018)

 6. Xinggang Wang, Kaibing Chen, Zilong Huang, Cong Yao, Wenyu Liu. Point Linking Network for Object Detection. arXiv:1706.03646 (2017)

Selected Conference Papers

 1. Zhaojin Huang, Lichao Huang, Yongchao Gong, Chang Huang, Xinggang Wang. Mask Scoring R-CNN. CVPR, 2019. Oral (5.6% acceptance rate) arXiv:1903.00241

 2. Jiasi Wang, Peng Tang, Heng Luo, Yifeng Geng, Xinyu Zhang, Chang Huang, Zilong Huang, Wenyu Liu, Xinggang Wang. Attentional and Adversarial Feature Mimic for Efficient Object Detection. CVPR, 2019.

 3. Yukang Chen, Gaofeng Meng, Qian Zhang, Shiming Xiang, Chang Huang, Lisen Mu, Xinggang Wang. RENAS: Reinforced Evolutionary Neural Architecture Search. CVPR, 2019. arXiv:1808.00193

 4. Xin Lei, Liangyu He, Ken Xingze Wang, Xinggang Wang, Yixuan Tan, Yihan Du, Shanhui Fan, Zongfu Yu. Direct Object Recognition Without Line-of-sight Using Optical Coherence. CVPR, 2019.

 5. Hao Luo, Wenxuan Xie, Xinggang Wang, Wenjun Zeng. Detect or Track: Towards Cost-Effective Video Object Detection/Tracking. AAAI, 2019. [arxiv]

 6. Yongluan Yan, Xinggang Wang, Xiaojie Guo, Jiemin Fang, Wenyu Liu, Junzhou Huang. Deep Multi-instance Learning with Dynamic Pooling. ACML, 2018. [PDF]

 7. Peng Tang, Xinggang Wang, Angtian Wang, Yongluan Yan, Wenyu Liu, Junzhou Huang, Alan Yuille. Weakly Supervised Region Proposal Network and Object Detection. ECCV, 2018.

 8. Cheng Wang, Qian Zhang, Chang Huang, Wenyu Liu, Xinggang Wang*. Mancs: A Multi-task Attentional Network with Curriculum Sampling for Person Re-identification. ECCV, 2018.

 9. Zilong Huang, Xinggang Wang*, Jiasi Wang, Wenyu Liu, Jingdong Wang. Weakly-Supervised Semantic Segmentation Network with Deep Seeded Region Growing. CVPR, 2018. [PDF][Code]

 10. Jianxiang Ma, Anlong Ming, Zilong Huang, Xinggang Wang, Yu Zhou. Object-Level Proposals. ICCV, 2017. [PDF]

 11. Peng Tang, Xinggang Wang, Xiang Bai, and Wenyu Liu. Multiple Instance Detection Network with Online Instance Classifier Refinement. CVPR, 2017.[PDF][Code]

 12. Minghui Liao, Baoguang Shi, Xiang Bai, Xinggang Wang, Wenyu Liu. TextBoxes: A Fast Text Detector with a Single Deep Neural Network. AAAI, 2017

 13. Baoguang Shi, Xinggang Wang, Pengyuan Lv, Cong Yao, Xiang Bai. Robust Scene Text Recognition with Automatic Rectification. CVPR, 2016

 14. Xinggang Wang#, Zhuotun Zhu#, Cong Yao, Xiang Bai. Relaxed Multiple-Instance SVM with Application to Object Discovery. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015.[PDF][Code](# equal contribution)

 15. Wei Shen, Xinggang Wang, Yan Wang, Xiang Bai, Zhijiang Zhang. DeepContour: A Deep Convolutional Feature for Contour Detection. IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015, Boston, USA.

 16. Xiaojie Guo, Xinggang Wang, Liang Yang, Xiaochun Cao and Yi Ma, Robust Foreground Detection Using Smoothness and Arbitrariness Constraints, European Conference on Computer Vision (ECCV), Zurich, September, 2014. [PDF]

 17. Xinggang Wang, Baoyuan Wang, Xiang Bai, Wenyu Liu, and Zhuowen Tu, Max-Margin Multiple Instance Dictionary Learning, International Conference on Machine Learning (ICML), Atlanta, June, 2013. [PDF ][Code ]

 18. Xinggang Wang, Xiang Bai, Tianyang Ma, Wenyu Liu, Longin Latecki. Fan Shape Model for Object Detection. IEEE Computer Society Conference on Computer vision and Pattern Recognition (CVPR), 2012. [PDF] [Code]

 19. Xinggang Wang, Xiang Bai, Xingwei Yang, Wenyu Liu, and Longin Jan Latecki. Maximal Cliques that Satisfy Hard Constraints with Application to Deformable Object Model Learning. Neural Information Processing Systems Conf. (NIPS), 2011. [PDF]

 20. Xinggang Wang, Xiang Bai, Wenyu Liu, Longin Latecki. Feature Context for Object Detection and Image Classification. IEEE Computer Society Conference on Computer vision and Pattern Recognition (CVPR), 2011. [ PDF ][Code]

 21. Bo Wang, Xiang Bai, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Zhuowen Tu. Object Recognition using Junctions. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2010. [PDF]

 22. Xiang Bai, Bo Wang, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Zhuowen Tu. Co-Transduction for Shape Retrieval. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2010. [PDF]

 23. Xiang Bai, Xinggang Wang, Longin Jan Latecki, Wenyu Liu, and Zhuowen Tu. Active Skeleton for Non-rigid Object Detection. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2009. [PDF] [Code]

Journal Papers (* indicates corresponding author)

 1. Chao Li, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Longin Latecki, Bo Wang, Junzhou Huang. Weakly Supervised Mitosis Detection in Breast Histopathology Images using Concentric Loss. Medical Image Analysis. xx: xxx-xxx (2019) [PDF][code]

 2. Peng Tang, Xinggang Wang*, Song Bai, Wei Shen, Xiang Bai, Wenyu Liu, Alan Yuille. PCL: Proposal Cluster Learning for Weakly Supervised Object Detection. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence xx: xxx-xxx (2019). [PDF][code]

 3. Peng Tang, Xinggang Wang*, Baoguang Shi, Xiang Bai, Wenyu Liu, Zhuowen Tu. Deep FisherNet for Image Classification. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems xx: xxx-xxx (2019). [PDF]

 4. Baoguang Shi, Mingkun Yang, Xinggang Wang, Pengyuan Lyu, Cong Yao, Xiang Bai. ASTER: An attentional scene text recognizer with flexible rectification. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence xx: xxx-xxx (2019) [code]

 5. Mengting Chen, Xinggang Wang, Bin Feng, Wenyu Liu. Structured random forest for label distribution learning. Neurocomputing 320: 171-182 (2018) [PDF]

 6. Yuan Li, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Bin Feng. Deep attention network for joint hand gesture localization and recognition using static RGB-D images. Information Sciences. 441: 66-78 (2018)

 7. Chao Li, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Longin Latecki. DeepMitosis: Mitosis detection via deep detection, verification and segmentation networks. Medical Image Analysis. Volume 45, Pages 121-133, (2018) [PDF][Github]

 8. Xinggang Wang, Yongluan Yan, Peng Tang, Xiang Bai, Wenyu Liu. Revisiting Multiple Instance Neural Networks. Pattern Recognition, 74:15-24 (2018). [PDF]

 9. Xinggang Wang, Wei Yang, Jeffrey Weinreb, Juan Han, Qiubai Li, Xiangchuang Kong, Yongluan Yan, Zan Ke, Bo Luo, Tao Liu, Liang Wang. Searching for prostate cancer by fully automated magnetic resonance imaging classification: deep learning versus non-deep learning. Scientific Reports, volume 7, Article number: 15415 (2017), doi:10.1038/s41598-017-15720-y.

 10. Peng Tang, Xinggang Wang*, Zilong Huang, Xiang Bai, Wenyu Liu. Deep Patch Learning for Weakly Supervised Object Classification and Discovery. Pattern Recognition, May 2017. [PDF][Github]

 11. Peng Tang, Xinggang Wang, Bin Feng, Wenyu Liu. Learning Multi-instance Deep Discriminative Patterns for Image Classification. IEEE Transactions on Image Processing, DOI: 10.1109/TIP.2016.2642781. [Github]

 12. Bin Feng, Fangzi He, Xinggang Wang, Yongjiang Wu, Hao Wang, Sihua Yi, Wenyu Liu. Depth-Projection-Map-Based Bag of Contour Fragments for Robust Hand Gesture Recognition. IEEE Trans. Human-Machine Systems 47(4): 511-523 (2017)

 13. Chao Li, Xinggang Wang, Wenyu Liu. Neural features for pedestrian detection. Neurocomputing, Volume 238, 17 May 2017, Pages 420–432

 14. Peng Tang, Jin Zhang, Xinggang Wang*, Bin Feng, Fabio Roli, Wenyu Liu. Learning Extremely Shared Middle-level Image Representation for Scene Classification. Knowledge and Information Systems, doi:10.1007/s10115-016-1015-z. [Github]

 15. Xinggang Wang, Xiong Duan, Xiang Bai. Deep sketch feature for cross-domain image retrieval. Neurocomputing, Volume 207, 26 September 2016, Pages 387–397. [Github]

 16. Zhuotun Zhu, Xinggang Wang*, Song Bai, Cong Yao, Xiang Bai. Deep Learning Representation using Autoencoder for 3D Shape Retrieval. Neurocomputing, Volume 204, 5 September 2016, Pages 41–50

 17. Yingying Zhu, Chengquan Zhang, Duoyou Zhou, Xinggang Wang, Xiang Bai, Wenyu Liu. Traffic Sign Detection and Recognition using Fully Convolutional Network Guided Proposals. Neurocomputing, Volume 214, 19 November 2016, Pages 758–766

 18. Wei Shen, Yuan Jiang, Wenjing Gao, Dan Zeng, Xinggang Wang. Shape recognition by bag of skeleton-associated contour parts. Pattern Recognition Letters, Volume 83, Part 3, 1 November 2016, Pages 321–329

 19. Sihua Yi, Nan Jiang, Bin Feng, Xinggang Wang, Wenyu Liu. Online similarity learning for visual tracking. Information Sciences, 364-365: 33-50 (2016)

 20. Sihua Yi, Nan Jiang, Xinggang Wang, Wenyu Liu. Individual adaptive metric learning for visual tracking. Neurocomputing 191: 273-285 (2016)

 21. Yang Wang, Xinggang Wang*, Wenyu Liu. Unsupervised Local Deep Feature for Image Recognition. Information Sciences (2016), Volume 351, 10 July 2016, Pages 67–75

 22. Chuanping Hu, Xiang Bai, Li Qi, Xinggang Wang, Gengjian Xue, Lin Mei. Learning Discriminative Pattern for Real-Time Car Brand Recognition. IEEE Trans. Intelligent Transportation Systems 16(6): 3170-3181 (2015)

 23. Xiang Bai, Song Bai, Xinggang Wang*. Beyond diffusion process: Neighbor set similarity for fast re-ranking. Information Sciences 325: 342-354 (2015)

 24. Xiang Bai, Cong Rao, and Xinggang Wang*. Shape Vocabulary: A Robust and Efficient Shape Representation for Shape Matching. IEEE Transactions on Image Processing 23(9): 3935-3949 (2014)

 25. Chen Duan, Xinggang Wang, Shuiming Shu, Changwei Jing, and Huawei Chang. Thermodynamic design of Stirling engine using multi-objective particle swarm optimization algorithm. Energy Conversion and Management, Volume 84, August 2014, Pages 88–96.

 26. Xinggang Wang, Zhengdong Zhang, Yi Ma, Xiang Bai, Wenyu Liu, and Zhuowen Tu. Robust Subspace Discovery via Relaxed Rank Minimization. Neural Computation, Vol. 26, No. 3 April 2014, Pages 611-635. [PDF][Code]

 27. Xinggang Wang, Bin Feng, Xiang Bai, Wenyu Liu, and Longin Jan Latecki. Bag of Contour Fragments for Robust Shape Classification. Pattern Recognition, Volume 47, Issue 6, June 2014, Pages 2116-2125. [PDF][Code]

Other Conference Papers

 1. Jiasi Wang, Xinggang Wang, and Wenyu Liu. Weakly- and Semi-supervised Faster R-CNN with Curriculum Learning. ICPR, 2018
 2. [PDF]

 3. Yongluan Yan, Xinggang Wang, Xin Yang, Xiang Bai, and Wenyu Liu. Joint Classification Loss and Histogram Loss for Sketch-based Image Retrieval. ICIG, 2017 (oral)
 4. Xinggang Wang, Zhengdong Zhang, Yi Ma, Xiang Bai, Wenyu Liu, and Zhuowen Tu. One-Class Multiple Instance Learning via Robust PCA for Common Object Discovery. Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 2012. [PDF]

 5. Weichao Qiu, Xinggang Wang, Xiang Bai, Alan Yuille, and Zhuowen Tu, Scale-space SIFT Flow. IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), Steamboat Springs CO, March, 2014. [PDF]

 6. Zhuotun Zhu, Xinggang Wang, Song Bai, Cong Yao, Xiang Bai. Deep Learning Representation using Autoencoder for 3D Shape Retrieval, ICSPAC 2014, Wuhan

 7. Wei Shen, Xinggang Wang, Cong Yao, Xiang Bai. Shape Recognition by Combining Contour and Skeleton into a Mid-Level Representation. CCPR (1) 2014: 391-400

 8. Xin Yang, Xinggang Wang, Tim Cheng. OGB: A Distinctive and Efficient Feature for Mobile Augmented Reality. International Conference on Multimedia Modeling (MMM), 2016

 9. Xinggang Wang, Xin Yang, Wenyu Liu, Chen Duan, Longin Latecki. Location-Aware Image Classification. International Conference on Multimedia Modeling (MMM), 2016

 10. Song Bai, Xinggang Wang, Cong Yao, Xiang Bai. Multiple Stage Residual Model for Accurate Image Classification. ACCV (1) 2014: 430-445

 11. Song Bai, Xinggang Wang, Xiang Bai. Aggregating contour fragments for shape classification. ICIP 2014: 5252-5256

 12. Yingying Zhu, Xinggang Wang, Cong Yao, Xiang Bai. Traffic sign classification using twolayer image representation. International Conference on Image Processing (ICIP), 2013.

 13. Yueming Wang, Xinggang Wang, Shaojun Zhu, Xiang Bai, Wenyu Liu, Adjacent Coding for Image Classification. International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2012.

 14. Meng Yi, Tatyana Nuzhnaya, Vasileios Megalooikonomou, Xinggang Wang, Longin Jan Latecki, Mark Kohn, Robert Steiner. Lung Image Classification using Locality-Constrained Linear Coding. STMI 2012: MICCAI Workshop on Sparsity Techniques in Medical Imaging. [PDF]

 15. Quannan Li, Xinggang Wang, Wei Wang, Yuan Jiang, Zhi-Hua Zhou, and Zhuowen Tu, Disagreement-Based Multi-System Tracking, Workshop of Detection and Tracking in Challenging Environments, 2012. [ PDF ]

Book Chapters

 1. Weichao Qiu, Xinggang Wang, Xiang Bai, Alan Yuille, Zhuowen Tu. Scale-Space SIFT Flow. Book Chapter: Dense Image Correspondences for Computer Vision (Edited by Tal Hassner and Ce Liu), pp. 51-70, Springer, 2016.